A Vital Harmony Kft. által szervezett Nyereményjátékok

Részvételi- és játékszabályzata

 

1. A nyereményjátékok szervezője

1.1. A nyereményjátékokat a Vital Harmony Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Boróka u. 7., cégjegyzékszáma: 11-09-027492, a továbbiakban: „Szervező”) szervezi az általa forgalmazott gyógynövényes termékek promótálása és népszerűsítése céljából.

 

2. A nyereményjátékokban történő részvétel feltételei

2.1. Szervező által szervezett nyereményjátékokban (továbbiakban: ”Nyereményjáték”) kizárólag azon 18. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik megfelelnek a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglalt feltételeknek és követelményeknek (a továbbiakban: „Játékos”).

2.2. A Szervező több féle Nyereményjátékot hirdethet meg

2.2.1.  Facebook postban reakció gyűjtő játék

2.2.2. Facebook hirdetésben feleletválasztós játék

2.2.3. Weboldalon feleletválasztós játék.

2.3. A Nyereményjátékokban cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján sem vehet részt.

2.4. A Nyereményjátékokban való részvételre Játékos az alábbi adatokat köteles Szervező részére megadni: Facebook profil (reakció vagy hozzászólás gyűjtő játék esetén) vagy Név, E-mail cím és Telefonszám (weboldalon válaszadós játék esetén).

2.5. A Szervező jogosult a Nyereményjátékokból kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen  Játékszabályzatban foglalt előírásoknak.

2.6. Nem vehet részt a Nyereményjátékokban a Szervező vagy a Szervező tulajdonosainak egyéb érdekeltségébe tartozó szervezet, társaság alkalmazottai és megbízottjai, valamint a Szervező által a jelen Nyereményjátékok előkészítésében, megszervezésében, kivitelezésében közreműködő személyek és társaságok munkavállalói, megbízottjai és a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján a felsoroltak közeli hozzátartozói.

2.7. A Nyereményjátékokban való részvételhez további feltétel nem szükséges.

2.8. A Játékos a Nyereményjátékokban való részvételével, regisztrációjával a jelen Játékszabályzatot automatikusan magukra nézve kötelezőnek ismerik és fogadják el és ezzel jogosultak a Nyereményjátékokban való részvételre.

2.9. A Nyereményjátékok a résztvevők számára ingyenesek és nem járnak semminemű vásárlási kötelezettséggel.

2.10. A Nyereményjátékokban való részvétel önkéntes jelentkezésen és regisztráción alapul.

 

3. A Nyereményjátékok időtartama

3.1. A Nyereményjátékok a játékok meghirdetésének időpontjától indulnak, melyet a Facebook oldalon, weboldalakon illetve hírlevelekben kerül közzétételre. A nyereményjátékok indulási időpontja a közzétételből egyértelműen kiderül. A nyereményjátékok kiírása egy évre visszamenőleg visszakereshető a meghirdetése felületen.

3.2. A nyereményjátékok vége, a sorsolások időpontja a hirdetményekben kerül egyértelműen közlésre, pontos dátum és időpont megadásával.

 

4. A Szervező jogai, kötelezettségei és felelőssége

4.1. A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű okból bekövetkező meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett regisztrációkért, illetve a Nyereményjátékokba résztvevőként történő bejelentkezéséért. A regisztráció és bejelentkezés bizonyítása a Játékost terheli.

 

5. A Játékok nyereménye, a sorsolás

5.1. A Játékok nyereménye a játékokban meghirdetett termék, amely a Játékosok között a Szervező Szanyi Erika közreműködésével kerül kisorsolásra.

5.2. A sorsolásra számítógép segítségével vagy kézzel kerül sor a Szervező telephelyén, tanú jelenlétében a Nyereményjátékokban meghirdetett időpontokban. A nyereményjátékok lezárását a nyereményjátékok bejegyzésében tesszük közzé. A sorsolásról videó készül.

5.3. Szervező a nyeremény nyertesének nevét a Szervező Facebook oldalán/Facebook posztra történő válaszban, vagy a megadott elérhetőségeken teszi közzé a sorsolástól számított 3 (három) napon belül. A nyertes Játékos ezen közzétételre válaszolva kell FB privát üzenetben a Szervezőt tájékoztatnia a nyeremény kézbesítéséhez vagy a nyeremény igénybevételéhez szükséges adatokról (pl.: teljes neve, postázási címe).

5.4. Szervező a sorsoláson 1 (egy) nyertest és 1 (egy) ún. pótnyertest sorsol ki. A pótnyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek és így kizárására kerül sor, vagy a sorsolás után a Játékos a Szervező 5.2. pontban foglaltak szerinti értesítésére a közzétételt követő 5 (öt) napon belül nem válaszol.

5.5. Szervező - előre nem látható körülmények esetére – fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt egy másik - a korábbi nyereménnyel megegyező vagy annál magasabb értékű - nyereménnyel helyettesítse. Szervező ezzel kapcsolatban semminemű kifogást vagy panaszt nem köteles elfogadni és azt kivizsgálni azzal, hogy a Játékos a helyettesítő nyereményt jogosult mindennemű térítési igény nélkül visszautasítani.

5.6. Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékokból azt a Játékost, akiről kiderül, hogy nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, előírásoknak.

 

6. A Játékos jogai és kötelezettségei

6.1. Valamennyi Játékos, így a nyertes Játékos is köteles együttműködni annak érdekében, hogy Nyereményjátékok a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és törvényesen, illetve érvényesen kerüljön lebonyolításra, továbbá a nyeremény a nyertes Játékos részére átadására.

6.2. Ha a 6.1. pontban foglalt együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása, rendelkezésre bocsátása meghiúsul, úgy Szervező mentesül az ebből fakadó felelősség és a nyeremény további kézbesítésének, rendelkezésre bocsátásának ismételt megkísérlése alól.

6.3. Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét, illetve a nyeremény kézbesítését legkésőbb a sorsolás eredményének közzétételét követő 30 (harminc) napon belül köteles biztosítani és teljesíteni. A jelen határidő nyertes Játékos részéről felmerülő bármely okból történő meghiúsulása mentesíti Szervezőt a határidőn túl történő kézbesítéstől vagy rendelkezésre bocsátástól és jogosult a nyereményt egy általa szervezésre kerülő következő nyereményjátékokban felhasználni.

6.4. A Játékos köteles érvényes és valós adatokat szolgálni, amennyiben a Nyereményjátékokra jelentkezik, arra regisztrál. A Játékos által bárminemű okból tévesen vagy hibásan szolgáltatott adattal kapcsolatban a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli. A Játékos által tévesen, hiányosan vagy hibásan megadott postázási címből eredő felelősség, valamint az ebből eredő postázás elmaradásáért, késedelméért vagy a kézbesítésből eredő károkért kizárólag a Játékost terheli felelősség, ezen felelősség alól a Szervező mentesül

6.5. A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

6.6. Amennyiben a nyertes Játékos a nyeremény átvételében korlátozva van, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján jogosult.

6.7. A Játékos a Nyereményjátékokra történő regisztrációval és az abban való részvétellel mindennemű további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Játékszabályzat alapján a Játék során általa Szervező részére megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játékok lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. A Szervező végzi az adatkezelést. Az adatkezelést Szervező a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

6.8. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor telefonon 06-80-512-212 - rögzített vonal -, e-mailben vagy írásban indoklás nélkül kérheti a Szervező telephely címén: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 11. Fsz vagy e-mail címén:. [email protected]

6.9. A Játékos a fenti címen, telefonszámon és e-mail címen írásban kérheti adatai helyesbítését vagy bárminemű egyéb információt is.

6.10. Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben

    • a Játékok lebonyolításához szükséges és a Szervező által kért adatokat nem bocsátja rendelkezésre
    • vagy azok törlését még a nyeremény átadását megelőzően kéri, az a Játékokból való kizárásához vezet; valamint
    • jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

6.11. A játékos tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatokat a Szervező Adatvédelmi szabályzatának megfelelően felhasználhatja.

6.12. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A nyeremény kézbesítésében az alábbi cég vesz részt: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.), azzal, hogy ezen cégek a személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Szervező a Játékos adatait a Nyereményjátékok időtartamán túl 1 évig vagy a játékos kéréséig kezeli.

 

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A Játékokkal kapcsolatos információk a következő oldalukon találhatóak meg: https://www.facebook.com/televitamin.bioessence.hu, https://www.facebook.com/albacinmax, https://www.facebook.com/vitalharmony.hu, www.televitamin.hu, www.albacinmax.hu internetes oldalon találhatóak meg.

7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el vagy a Játékszabályzat szabályait szándékosan megszegi.

7.3. Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjátékok, promóció alól teljes mértékben mentesíti a Facebookot és kijelenti, elismeri továbbá, hogy az nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével került megszervezésre, azt a Facebook nem vizsgálja, nem hagyja jóvá és nem támogatja. Szervező továbbá tájékoztatja a Játékost, hogy az általa a Szervező részére a Nyereményjátékok keretében megadott adatai nem a Facebook, hanem a Szervező adatbázisába kerülnek és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek kezelésre.

 

Dokumentum letöltése PDF-ben: https://docs.televitamin.hu/pdf/nyeremenyjatek.pdf


Tatabánya, 2021. április 21.

Ingyenes szállítás

Termékeinket ingyen szállítjuk ki oda ahová szeretnéd, futárszolgálat segítségével.

Biztonságos fizetés

Fizetés kényelmesen és biztonságosan bankkártyával a futárnál.

100% elégedettség

14 napig bármikor visszavesszük a bontatlan termékeket.

Ügyfélszolgálat

Munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésedre az ingyenes számunkon 06-80-512-212

MAGYAR TERMÉK

Termékeink 100 %-ban Magyarországon készültek, a vállalkozás 100 % Magyar tulajdonban van.

SZAKEMBEREK FEJLESZTÉSE

Termékeinket több mint 5 éves tapasztalattal, fitoterapeuta állította össze, a gyártási folyamatokat mérnökök irányítják.

Lépj kapcsolatba velünk!

Elérhetőségeink


Vital Harmony Kft.
2800 Tatabánya, Boróka u. 7.
Adószám: 27297940-2-11

Írj nekünk!
E-mail: [email protected]

Telefonálj ingyen!
06-80-512-212

Ügyfélszolgálat: H-P: 8:00-15:00-ig

Kérdésed van? Küldj egy üzenetet itt!  ⇓

Adatvédelem

Az oldalt védelmét a reCAPTCHA biztosítja, használatával elfogadja a Google Adatvédelmi irányelveit és Általános szerződési feltételeit.